wyszukiwanie zaawansowane
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAKIDESIGN.PL z 25.12.2014

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego takidesign.pl,

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.takidesign.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy (IMGO sp. z o.o.), a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.takidesign.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.takidesign.pl, prowadzony jest przez IMGO Sp. z o.o., ul. Saperów 4, 82-300 Elbląg. REGON: 281339456, NIP: 5783106325. Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Elblągu Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 397083.

Spółka IMGO Sp. z o.o.  posiada kapitał zakładowy w wysokości 30.000 złotych.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.takidesign.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Towary prezentowane na zdjęciach, a w szczególności ich kolorystyka, wykończenie mogą się różnić od rzeczywistych. Nie zawsze na zdjęciach przedstawione są wszystkie cechy, opcje wykonania, czy kolory Towaru, jednak obsługa Sklepu dokłada wszelkich starań, aby znalazły się one w opisach Towaru.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego/zgłoszeniowego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Prowadzący sklep internetowy może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego,

c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez prowadzącego Sklep internetowy za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię frmy prowadzącej Sklep Internetowy.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody prowadzącego Sklep internetowy.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla prowadzącego Sklep,

e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.takidesign.pl, dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki, wariantów wykonania, ewentualnie dodatkowych akcesoriów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. W przypadku wyboru konkretnego wariantu wykonania z kilku dostępnych, należy wpisać taką informację w uwagach podczas składania zamówienia.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m.in. informacje dotyczące:

a.) przedmiotu zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu dostawy,

e.) orientacyjnego czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską za pośrednictwem firm kurierskich. Firma kurierska dostarcza towar w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu odebrania go z magazynu Sklepu. Koszty dostawy dla zakupów o wartości od 300 zł ponosi Sklep. Dla zakupów poniżej 300 zł dla standardowej przesyłki koszt dostawy jest stały, ponoszony przez Klienta i wynosi: 25 zł na terenie Rzeczpolsplitej Polskiej. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. Możliwa jest dostawa „za pobraniem”, ale tylko dla towarów znajdujących się w magazynie Sklepu. Dodatkowa opłata w tym przypadku wyniesie 4 zł plus 1% wartości pobrania.

5.3 Kurier nie ma obowiązku wniesienia towaru do mieszkania. Ponad to, w przypadku dostawy towaru na paletach Klient zobowiązany jest zorganizować rozładunek we własnym zakresie. Prosimy o sprawdzenie kompletności dostawy oraz stanu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zaistnienia uszkodzeń lub rozbieżności dostawy z zamówieniem należy spisać protokół reklamacji w obecności kuriera.

5.4 W przypadku przesyłek dużych lub sklasyfikowanych przez firmy kurierskie jako niestandardowe - koszty wynoszą:

- przesyłka o wadze powyżej 31,5 kg - 25 zł + 3 zł za każdy kilogram powyżej.

- paleta do 100 kg (maksymalne wymiary 120x80x180 cm) - 170 zł/sztuka.

- długość ponad 1,20 m lub suma boków przekracza 220cm, niestandardowy kształt przesyłki(okrągły, cylindryczny, owalny) - 140 zł/sztuka.

5.5. Większość towarów oferowanych w Sklepie nie znajduje się w magazynie Sklepu i sprowadzanych jest na indywidualne zamówienie Klienta. Są to wszystkie towary z oznaczonym terminem dostawy na stronie Sklepu. Sklep składa zamówienie u producenta po zaksięgowaniu wpłaty 30% zaliczki od Klienta. Tylko towary oznaczone na stronie Sklepu jako "dostępne w 24h" znajdują się w magazynie.

5.6. W szczególnych przypadkach, niezależnych od Sklepu,  (jak np. nowości, przejściowe problemy z produkcją) mogą one wylec wydłużeniu nawet do 8-10 tygodni. W takiej sytuacji klient zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem o przewidywanym nowym terminie dostawy.

5.7. W przypadku nieodebrania towaru przez Klienta, Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki do Sklepu oraz kosztami ponownej dostawy towaru do Klienta.

5.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.takidesign.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

5.9. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:

a.) przelewem na numer konta bankowego,

b.) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay 

c.) za pobraniem – dotyczy tylko towarów dostępnych w magazynie Sklepu. W przypadku realizacji dostawy za pobraniem, Sklep obciąży Klienta dodatkową kwotą 4 zł plus 1% wartości pobrania.

6.3 Na towary nie znajdujące się w magazynie Sklepu, Klient zobowiązany jest dokonać przedpłaty w wysokości 30% wartości towaru brutto w momencie składania zamówienia. Dopiero od momentu wpłynięcia zaliczki na konto Sklep rozpocznie realizację zamówienia. Po sprowadzeniu towaru od producenta, Sklep odpowiednio poinformuje Klienta drogą mailową lub telefoniczną. Wtedy to, Klient będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej kwoty przed wysyłką towaru. Towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu ostatniej wpłaty i tylko w przypadku dokonania 100% zapłaty wartości faktury przez Klienta.

6.4 Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar:

- gotówką przy odbiorze (dotyczy tylko towarów dostępnych w magazynie Sklepu)


- przelew na konto: 75 1050 1764 1000 0090 3128 0317  

                    
- poprzez płatność w systemie


- odbierając zamówiony towar w sklepie / magazynie możecie Państwo zapłacić gotówką.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podmiotu prowadzącego sklep internetowy podany w niniejszym Regulaminie. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Konsumentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania przyczyny, w terminie miesięcznym. W tym celu należy wysłać pismo z wypowiedzeniem na adres: IMGO Sp. z o.o. ul. Saperów 4, 82-300 Elbląg lub faksem na numer: 55 232 65 89.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko
w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien
wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres
pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer
faksu i adres e-mail]
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*)
o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy
następujących rzeczy(*) umowy dzieło polegającej
na wykonaniu na stępujących rzeczy(*)/o
świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz
jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, akceptujemy pismo wysłane pocztą (IMGO Sp. z o.o. ul. Saperów 4, 82-300 Elbląg), faksem (55 232 65 89) lub pocztą elektroniczną (konsultant@takidesign.pl).Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.2. Wzajemny zwrot świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (kalendarzowych, nie roboczych), licząc od dnia odstąpienia konsumenta od umowy. Do zachowania terminu konieczne jest nadanie towaru w w/w terminie 14 dni lub poinformowanie Sklepu o odstąpieniu od umowy pod adresem mailowym: konsultant@takidesign.pl.

w przypadku sprzedaży jednego towaru:
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

w przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach:
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w po-siadanie ostatniej partii lub części.

7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

Odstępując od umowy zawartej na odległość konsument nie jest zobowiązany do spełnienia dodatkowych obowiązków lub przestrzegania określonej procedury - wysłania towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania sklepu o zamiarze zwrotu. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: IMGO Sp. z o.o.  ul. Nowodworska 43, 82-300 Elbląg. Sklep zobowiązuje się do zwrotu pieniędzy w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później jak 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru.

Błędne, niezgodne z prawem bądź spóźnione (nieudzielone przed zawarciem umowy) informacje o prawie do odstąpienia od umowy skutkują przedłużeniem terminu na odstąpienie o 12 miesięcy. Powodują również, że konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, w opakowanie zapewniające brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6. Koszt pakowania i odesłania towaru oraz ryzyko związane z uszkodzeniem odsyłanego towaru podczas transportu ponosi Klient. Sklep nie przyjmie towarów odsyłanych na koszt Sklepu.Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres konsultant@takidesign.pl. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sklep nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1.  Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres konsultant@takidesign.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel